.FILE 2G 3G 4G 5G
Foto av Kristina Alexanderson (CC BY)
2025

Ett helt uppkopplat Sverige – kommer regeringens mål nås?

Sveriges regering har som mål att hela Sverige ska vara uppkopplat 2025 – de allra flesta med möjlighet till 1 Gbit/s. Men prognosen för att nå målet ser mörk ut.

Ett delmål på vägen till målet 2025 är att 95 procent av alla svenska hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020 (samma år som den här texten skrivs). I bästa fall kommer den siffran att ligga kring 88 procent när året är slut enligt PTS bedömning. För att delmålet ska kunna nås skulle det behövas investeringar på cirka 40 miljarder kronor, medan företagens beräknade investeringar ligger på 17 miljarder kronor.

Det övergripande målet i regeringens bredbandsstrategi 2016 är dock ett helt uppkopplat Sverige 2025, vilket definieras som att 98 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. För att bidra till att nå målet har PTS fått i uppdrag att fördela 2,85 miljarder kronor i stöd till bredbandsutbyggnad fram till 2025.

Det andra delmålet i strategin är att hela Sverige ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet 2023. 

PTS bedömning är att inte heller de målen kommer att nås. 2019 är måluppfyllelsen för båda de ovanstående målen 92 procent, en ökning med tre procentenheter från året innan men alltså troligen inte tillräckligt.

Enligt PTS är anledningen är bland annat att investeringarna i bredband minskat och troligen kommer kommer att fortsätta avta under kommande år. Utbyggnaden av mobilnäten sker främst i tätbebyggda områden och väntas bidra till bättre mobila tjänster där, utefter vägar med hög trafik och längs vältrafikerade järnvägsspår. I glesbebyggda områden väntas däremot bara en begränsad kommersiell utbyggnad fram till och med 2023. 

Lär dig mer:

false
-